Facultatea administrație publică

Facultatea Administraţie Publică a fost înfiinţată în anul 2011 şi este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă de bază a Academiei Militare, care organizează şi realizează procesele de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică.

Facultatea are următoarele sarcini:

 1. pregătirea specialiştilor în domeniul civil aprobat de organele ierarhic superioare (genuri de armă, categorii de forţă etc.), conform cerinţelor Forţelor Armate, precum şi cerinţelor înaintate de piaţa de muncă, capabili să contribuie la implementarea programelor de integrare europeană şi mondială;
 2. coordonarea şi perfecţionarea activităţilor didactice ale subdiviziunilor facultăţii şi stabilirea relaţiilor cu subdiviziuni similare din exterior, în scopul alinierii la standardele moderne;
 3. formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice prin intermediul diferitor forme de învăţământ postuniversitar (masterat, doctorat, postdoctoral etc.);
 4. formarea cadrelor capabile să desfăşoare activităţi de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică şi dezvoltare a bazei tehnico-materiale necesară acestor activităţi;
 5. educarea spiritului de lider şi comandant integru la studenţii AMFA.

Structura facultăţii:

 • Catedra administraţie publică

  Misiunea catedrei: Formarea cadrelor militare de studenţi şi perfecţionarea personalului militar cît şi civil pentru necesităţile Armatei Naţionale în conformitate cu specialităţile (specializările) aprobate şi standardele stabilite, care să posede cunoştinţe atît teoretice cît şi practice, necesare Armatei.Obiectivele: — Asigurarea cadrului normativ şi educaţional adecvat formării ansamblului de cunoştinţe generale şi de specialitate, a competenţelor specifice profesiei militare şi a atitudinilor civice;— Elaborarea strategiilor de optimizare a proceselor organizaţionale pe fundamentul standardelor de evaluare a calităţii promovate, a rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniile de interes (educaţional, organizaţional, militar).
 • Catedra ştiinţe umanistice şi limbi străine

  Misiunea catedrei:Formarea cadrelor militare de studenţi şi perfecţionarea personalului militar şi civil pentru necesităţile Armatei Naţionale în conformitate cu specialităţile (specializările) aprobate şi standardele stabilite, care să posede cunoştinţe militare teoretice şi practice, necesare pentru utilizarea lor în conformitate cu sarcinile şi misiunile Armatei.Obiectivele: — Dezvoltarea constantă şi permanentă a abilităţii de a interacţiona şi comunica în limbile engleză şi franceză;— Cunoaşterea principiilor şi formelor psihologice de viaţă specifică armatei;— Înţelegerea necesităţii activităţi liderului în procesul de executare a misiunilor;— Identificarea locului şi rolului sociologiei în sistemul ştiinţelor socio-umaniste;— Identificarea factorilor de risc în procesul de garantare a securităţii regionale şi internaţionale;— Perfecţionarea cunoştinţelor teoretice, metodologice şi psihopedagogice necesare exercitării atribuţiilor de ofiţer instructor;— Dezvoltarea capacităţilor psihice necesare activităţii in condiţii de efort pentru îndeplinirea misiunilor în cadrul subunităţii.
  Cadrele didactice ale catedrei ştiinţe umanistice şi limbi străine dispun de un înalt potenţial didactico-ştiinţific şi intelectual.
  Pentru activitatea cadrelor didactice la catedră sunt create toate condiţiile necesare pentru pregătirea individuală pentru şedinţe. De asemenea, catedra dispune de săli de studii bine amenajate în corespundere cu numărul studenţilor în plutoanele de învăţămînt. Toate sălile de curs sunt dotate cu aparataj televizat, televiziune prin satelit, calculatoare, aparataj video şi audio.

Conducerea facultăţii:

 1. Organul suprem de conducere al Facultăţii este Consiliul Facultăţii, care este ales pe un termen de cinci ani în conformitate cu reglementările în vigoare.
 2. Consiliul Facultăţii este constituit din personalul didactico-ştiinţific, doctoranzi şi studenţi.
— în Consiliu sunt reprezentate toate subdiviziunile facultăţii cu respectarea principiului egalităţii în drepturi.
— din Consiliul Facultăţii fac parte decanul — este preşedintele Consiliului, prodecanii, şefii catedrelor, personalul didactico-ştiinţific de la facultate, preşedinţii comitetelor sindicale al corpului didactic civil al facultăţii, precum şi doctoranzi, masteranzi şi studenţi de la toate specialităţile Facultăţii.