Facultatea ştiinţe militare

Facultatea Ştiinţe Militare este o subdiviziune de bază didactico-ştiinţifică şi administrativă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” , care organizează şi realizează procesele de învăţămînt şi de cercetare ştiinţifică.

Misiunea fundamentală a facultăţii constă în pregătirea specialiştilor în domeniul ştiinţelor militare prin intermediul studiilor cu frecvenţă de zi, învăţămînt cu frecvenţă redusă, învăţămînt la distanţă, studii individuale şi prin programe de formare profesională continuă.

Facultatea ştiinţe militare are următoarele sarcini:

 • pregătirea personalului militar în domeniile militare aprobate de organele ierarhic superioare (genuri de armă, categorii de forţă etc.), conform cerinţelor Forţelor Armate, precum şi cerinţelor înaintate de piaţa muncii, capabili să contribuie la implementarea programelor de integrare europeană şi mondială;
 • coordonarea şi perfecţionarea activităţilor didactice a subdiviziunilor facultăţii şi stabilirea relaţiilor cu subdiviziuni similare din exterior, în scopul alinierii la standardele moderne;
 • formarea şi perfecţionarea corpului didactic prin intermediul învăţămîntului postuniversitar (masterat, doctorat, postdoctorat etc.);
 • formarea cadrelor capabile să desfăşoare activităţi de cercetare ştiinţfică, de dezvoltare tehnologică şi dezvoltarea asigurării logistice necesară activităţii didactice;
 • educarea spiritului de lider şi comandant integru studenţilor Academiei Militare a viitori ofiţeri a corpului de ofiţeri ai Armatei Naţionale.

În componenţa facultăţii sunt catedrele de specialitate:

Catedra artă militară

Misiunile de bază ale catedrei:

Catedra Artă militară este subdiviziunea de bază a Academiei Militare, care asigură pregătirea studenţilor la disciplinele de bază pentru formarea specialiştilor militari, avînd următoarele misiuni:

 • Instruirea studenţilor la disciplina Elemente de artă militară, tactică-specială, pregătirea geniu, pregătirea NBC, istoria Artei Militare;
 • Pregătirea la disciplinele catedrei a ofiţerilor aflaţi la cursuri avansate de ofiţerii inferiori;
 • Pregătirea la disciplinele catedrei a ofiţerilor de la cursurile de stat major (nivel batalion);
 • Pregătirea la disciplinele catedrei a subofiţerilor la cursurile de subofiţeri;

Activitatea de cercetare ştiinţifică:

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • cercetarea evoluţiei tacticii, artei operative şi strategiei;
 • cercetarea formelor noi de luptă aplicate pe cîmpul de luptă modern;
 • cercetări în domeniu geografiei militare ;
 • cercetări în domeniu Istoriei Artei Militare;
 • cercetări în domeniu determinării folosirii cât mai raţionale şi protecţiei contra armei NBC.

Catedra Sisteme de Armament şi Tehnică Militară

Catedra Sisteme de Armament şi Tehnică Militară este subdiviziunea de bază a Facultăţii Ştiinţe Militare a Academiei Militare, care asigură pregătirea studenţilor la disciplinele de bază pentru formarea specialiştilor militari.

Misiunea:

 1. Pregătirea studenţilor la disciplinele catedrei  la specialităţile:
  • ­instruirea şi cunoaşterea, utilizării şi întreţinerii armamentului uşor şi greu de infanterie, armamentului maşinilor de luptă şi muniţiilor;
  • ­formarea şi dezvoltarea capacităţilor necesare activităţii în exploatarea armamentului în condiţiile luptei moderne;
  • ­dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice necesare activităţii în condiţii de efort pentru îndeplinirea misiunilor atît izolat, cît şi în cadrul subunităţii.
  • ­formarea şi perfecţionarea cunoştinţelor  teoretice, metodologice şi psihopedagogice necesare exercitării atribuţiilor de ofiţer-instructor în disciplina instrucţia tragerii în trupe;
  • ­dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi măiestria utilizări mijloacelor informatice în organizarea şi desfăşurarea disciplinei.
 2. Pregătirea la disciplinele catedrei a ofiţerilor la cursurile avansate de ofiţerii inferiori;
 3. Pregătirea la disciplinele catedrei ofiţerilor la cursurile de stat major (nivel batalion);

Activitatea de cercetare ştiinţifică

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • cercetarea evoluţiei perfecţionării armamentului;
 • cercetarea formelor noi de instruire în disciplina instrucţia tragerii;
 • cercetări în domeniu Istoriei dezvoltării armamentului;
 • cercetări în domeniu determinării folosirii cît mai eficace şi raţionale a capacităţilor armamentului şi muniţiilor.

Procesul de studii al catedrei este orientat astfel:

Învăţămînt de bază:

 • anul II — introducerea în domeniul tehnicii militare;
 • anul III — studierea particularităţilor constructive a tehnicii militare;
 • anul IV- domeniul mentenanţei tehnicii militare;
La momentul actual catedra are clase de studiu şi laborator pentru desfăşurarea procesului de învăţământ la disciplinele catedrei. Totodată catedra dispune unităţi de tehnică de luptă, şi o unitate de tehnică de luptă secţionată ca material didactic. În acelaşi timp catedra a încheiat contractul cu „Centru de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională” privind instruirea studenţilor pentru obţinerea permisului de conducere la categoria „B”, acorduri de colaborare cu unităţile militare şi instituţiile de învăţămînt civile privind folosirea bazei materiale în scopul instruirii studenţilor în domeniu.
Catedra tehnică militară colaborează cu diferite instituţii de învăţămînt militare din străinătate. Cadrele didactice a catedrei au participat la diferite cursuri de perfecţionare profesională precum şi la diferite aplicaţii tactice la nivel internaţional.

La catedră se studiază disciplina — Pregătirea fizică. Pregătirea fizică este o componentă fundamentală a procesului de instrucţie şi învăţămînt al Academiei Militare care valorifică sistematic ansamblul formelor de activitate colectivă sau individuală ce se desfăşoară în vederea formării, dezvoltării şi menţinerii capacităţii motrice solicitate pe timp de pace şi în situaţii de criză contribuind la îmbunătăţirea stării de sănătate fizică şi psihică a studenţilor Academiei Militare.

În conformitate cu programa analitică a Academiei Militare în anii universitari, la toate genurile de arme sunt prevăzute ore de prelegeri şi ore practice la pregătirea fizică.

Obiectivele generale ale pregătirii fizice:

 • Menţinerea şi fortificarea sănătăţii;
 • Dezvoltarea aptitudinilor motrice;
 • Formarea deprinderilor de a acţiona repede şi precis;
 • Creşterea capacităţii organismului de a suporta diferite condiţii climaterice;
 • Deprinderea studenţilor cu practicarea sistematică a exerciţiilor fizice.

Catedra artilerie

Catedra Artilerie are destinaţia instruirii studenţilor militari pentru trupele de artilerie, care să posede cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice specifice subunităţilor de artilerie în lupta modernă de arme întrunite.

Misiunile catedrei artilerie:

 • perfecţionarea calităţilor morale şi spirituale, cunoştinţelor de drept ale studenţilor, să educe înalte calităţi militare, stabilitate morală şi rezistenţă fizică, voinţă, fermitate şi curaj;
 • ridicarea în permanenţă a calităţii pregătirii cadrelor didactice cu evaluarea condiţiilor profesionale la nivelul cerinţelor militare contemporane, a celor mai înalte realizări ale ştiinţei şi tehnicii şi perspectivele lor de dezvoltare, educaţia la studenţi a tendinţei spre autoinstruire în domeniul artei militare;
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice axate pe dezvoltarea teoriei militare, problemelor militare ale ştiinţelor social-umanistice, ridicarea calificării metodico-militare, perfecţionarea procesului de instruire şi educaţie;
 • implementarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în învăţământul militar şi aplicarea lor în practica subunităţilor de artilerie;
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice şi pedagogice, ridicarea calificării corpului didactic şi de ofiţeri din cadrul catedrei;
 • elaborarea şi editarea materialelor didactice, ştiinţifice, instructiv-metodice şi informative necesare procesului de instruire şi specificul artileriei şi componentelor acesteia.

Catedra comunicaţii şi informatică

Catedra comunicaţii şi informatică este subdiviziunea academiei care se axează pe pregătirea ofiţerilor pentru unităţile şi subunităţile de transmisiuni (comunicaţii), care să posede cunoştinţe militare teoretice şi deprinderi practice necesare pentru planificarea, organizarea şi asigurarea comunicaţiilor în lupta modernă de arme întrunite, să aplice cu pricepere principiile teoretice ale regulamentelor de luptă şi să comande cu încredere şi fermitate subunitatea din subordine, să acţioneze cu iniţiativă, gîndire de sinestătătoare, să cunoască bazele organizării şi conducerii cu plutonul în luptă, precum şi să execute şedinţe cu efectivul subordonat pe parcursul pregătirii de luptă, cît şi în procesul de închegare în luptă a unităţilor.

Obiectivele:

 • Dezvoltarea abilităţilor pentru îndeplinirea funcţiei de comandant pluton de transmisiuni şi similare;
 • Formarea deprinderilor necesare activităţii de exploatare a echipamentelor şi dispozitivelor din dotarea subunităţilor de transmisiuni;
 • Perfecţionarea cunoştinţelor teoretice, metodologice şi psihopedagogice necesare exercitării atribuţiilor de ofiţer-instructor;
 • Dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice necesare activităţii în condiţii de efort sporit pentru îndeplinirea misiunilor atît izolat, cît şi în cadrul subunităţii.

Direcţiile principale de cercetare ştiinţifică:

 • Cercetarea principalelor tendinţe în dezvoltarea sistemelor de comunicaţii atât în Republica Moldova, cît şi în întreaga lume;
 • Efectuarea cercetărilor în domeniul dezvoltării teoriei generale a ştiinţei în tehnica militară de comunicaţii;
 • Dezvoltarea teoriei învăţământului militar şi educaţiei efectivului, perfecţionarea formelor şi metodelor pregătirii de luptă;
 • Cercetarea şi dezvoltarea problemelor actuale ale pregătirii moral-psihologice a efectivului;
 • Utilizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice pentru procesul didactic;