Transmisiuni

Specialitatea Transmisiuni (cod 873.1) face parte din domeniul de formare profesională Transmisiuni (cod 873), domeniul general de studiu Militărie (cod 87). Domeniul de formare profesională Transmisiuni (cod 873) a fost identificat la nivel înalt ca necesar societăţii şi este aprobat prin „Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în Instituţiile de Învăţămînt Superior, ciclul I”, nr. 142 — XVI din 7 iulie 2005 — publicată în Monitorul Oficial, nr. 101-103/476 din 29 iulie 2005). Necesitatea domeniului de formare este confirmată prin proceduri de consultare a Ministerelor de Forţe şi prin faptul că practic toţi absolvenţii sunt angajaţi imediat după absolvire.

Studiile la specialitatea Transmisiuni (cod 873.1) sunt numai cu frecvenţă la zi şi necesită acumularea a 240 credite transferabile. Concomitent cu instruirea la specialitatea Transmisiuni (cod 873.1) se efectuează instruirea şi în specialitatea Administraţie publica (cod 313.1)

Pregătirea specialistului în Transmisiuni se desfăşoară conform cerinţelor directivelor şi ordinelor Ministrului Apărării al Republicii Moldova, indicaţiilor metodico — organizatorice, regulamentelor de luptă, îndrumărilor, cursului de trageri şi programului în cauză, care în condiţii speciale au în corelare activităţi comune cu Administrarea publică locală şi cea centrală.

Pentru programele de formare profesională au fost identificate la nivel naţional necesităţile prin consultaţii cu J6 Direcţia Comunicaţii şi Sisteme Informaţionale a ministerului Apărării şi prin rezultatele angajării practic a tuturor absolvenţilor.

Activitatea profesională a specialistului în domeniul Transmisiuni se desfăşoară în conformitate cu abilităţile, competenţele şi aptitudinile achiziţionate pe parcursul anilor de studii, conform exigenţelor impuse faţă de pregătirea lui.

Absolventul specializării Transmisiuni îşi va desfăşura activitatea profesională în diferite subdiviziuni din structura Forţelor Armate la diferite funcţii, începînd cu funcţia de comandant pluton transmisiuni (similare). Absolventul la fel poate să-şi desfăşoare activitatea profesională şi în alte sfere a Armatei Naţionale ale Republicii Moldova, ţinînd cont de specialitatea nominalizată şi cea secundară, Administraţie publica.

Învăţămîntul în domeniul de formare profesională Transmisiuni (cod 873) are misiunea de a pregăti specialişti capabili să asigure planificarea, organizarea, managementul, exploatarea sistemelor de comunicaţii şi informatice, precum şi a centrelor de comunicaţii a punctelor de comandă a unităţilor şi subunităţilor Armatei Naţionale şi este orientat spre:

 • utilizarea mijloacelor, tehnologiilor şi sistemelor de comunicaţii şi informatice avansate;
 • promovarea inovaţiilor şi al transferului tehnologic;
 • promovarea sistemelor moderne;
 • structuri organizatorice contemporane;
 • un management eficient.

se bazează pe abordarea:

 • inovaţională;
 • integrată a dispozitivelor şi a proceselor;
 • sistemică pe parcursul utilizării.

Abordarea de pe poziţiile contemporane impune domeniului de formare Transmisiuni (cod 873) o serie de cerinţe, ce provin din următoarele:

 • Activităţile în domeniul militar poartă un caracter tot mai complex şi multidisciplinar;
 • Cerinţele de interoperabilitate între sistemele de comunicaţii militare, sistemele de comunicaţii civile naţionale şi sistemele de comunicaţii militare europene;
 • Asigurarea eficienţei mediului informatic, care are un caracter dinamic, sunt propuse noi modele de organizare şi funcţionare, baza cărora o reprezintă atît utilizarea nivelului tehnic şi al personalului înalt calificat propriu, cît şi a performanţelor altor sisteme străine;
 • Micşorarea ciclului de viata al dispozitivelor, mijloacelor de comunicaţii şi a sistemului informaţional poate avea consecinţe nefavorabile pentru succesul acţiunilor militare, în acest sens reprezintă un obiect de studiu foarte important;
 • Folosirea sistemelor de conducere automatizate;
 • Produsele soft elaborate pentru domeniu oferă posibilitatea unei integrări de soluţii din mai multe domenii succesive deciziile fiind luate prin consens tehnic şi economic;